Regulamin

Shape Image One

Regulamin został edytowany: 21.09.2020

Sklep internetowy działający pod adresem www.szkolenia.ckr.pl prowadzony jest przez:
Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o.
ul. Gąsiorowskiego 12/14,
05-510 Konstancin-Jeziorna (Warszawa),
NIP 1230930105, KRS: 0000008796
e-mail: szkolenia@ckr.pl

I.  Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu internetowego.
 2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego.
 5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.szkolenia.ckr.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 6. Towar– produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów i Usług w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o., a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru i Usługi.
 11. Cookies – dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik.
 12. Reklamacja dotycząca towaru – oznacza, związane z uznaniem przez Konsumenta, że towar jest wadliwy, odstąpienie przez Konsumenta od umowy zawartej ze Sprzedawcą albo żądanie Konsumenta obniżenia ceny albo naprawy bądź wymiany towaru na nowy
 13. Reklamacja usługi – oznacza wszelkie roszczenia Konsumenta przysługujące mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku z nieprawidłowym wykonaniem usługi przez Usługodawcę.
 14. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego www.szkolenia.ckr.pl , w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty i usługi do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów/usług, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności. W przypadku posiadania przez Klienta kodu rabatowego możliwe jest jego wpisanie.
 15. Kod rabatowy- Kod rabatowy – elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym www.szkolenia.ckr.pl prowadzonym przez Sprzedawcę, w postaci zniżki procentowej lub kwotowej naliczanej od wartości zamówienia.
 16. Usługa- usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta prezentowana w Sklepie Internetowym.

II.  Postanowienia ogólne

2.1.  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.szkolenia.ckr.pl

2.2.  Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3.  Sklep internetowy, działający pod adresem: www.szkolenia.ckr.pl prowadzony jest przez Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o.

2.4.  Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 1. a) zasady dokonywania zakupów w ramach sklepu internetowego;
 2. b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
 3. d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem towarów/usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. a) minimalna rozdzielczość ekranu monitora 1024×768 pikseli,
 2. b) połączenie z siecią internet,
 3. c) prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów CSS3,
 4. d) włączona obsługa JavaScript oraz cookies,
 5. e) czynna skrzynka poczty elektronicznej

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie www.szkolenia.ckr.pl/regulamin/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.8. Wszystkie ceny towarów i usług zamieszczone w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2.9. Zakazane jest dostarczanie do sklepu internetowego przez Użytkowników treści bezprawnych.

2.10. Wobec umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.11. Zastosowanie właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie pozbawia jednak Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, które powszechnie obowiązuje na terytorium państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

2.12. Wobec formy umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zastosowanie ma prawo obowiązujące na terytorium państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

2.13. Wobec treści oraz formy umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami mającymi siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dokonującymi zakupu w Sklepie w celu związanym z ich działalnością gospodarczą, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają wyłącznie właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.14. Kontakt ze Sklepem możliwy jest przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem, że kontakt z obsługą sklepu możliwy jest tylko za pośrednictwem e-maila – szkolenia@ckr.pl

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Klient składa zamówienie za pośrednictwem strony internetowej www.szkolenia.ckr.pl tylko i wyłącznie jeżeli dokona rejestracji na stronie.

3.2. Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 1. a) podał w trakcie składania zamówienia w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 2. b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,
 3. c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internetowej lub godzące w dobre imię Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o.

3.3. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać zakupu towarów i usług bez uprzedniej zgody Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o.

3.4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami/produkami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 3. c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 4. d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o.
 5. e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 6. f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. Informacje o Towarach i Usługach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.szkolenia.ckr.pl dokonać wyboru Towaru lub Usługi, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów i Usług dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.

4.4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku, „ZAKUP” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru i Usługi. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 1. a) przedmiotu (produktu/usługi) zamówienia,
 2. b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów
 3. c) wybranej metody płatności,

4.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”.

4.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.8. Po złożeniu Zamówienia na Towar, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną ,,TWOJE POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA” zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia: numer zamówienia, datę złożenia zamówienia, sumę płatności, wybrany sposób płatności, wybrany sposób wysyłki.

4.9. Po złożeniu zamówienia na Usługę z Klient otrzymuje mailowo link do Usługi.

4.10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości zwrotnej e-mail, o których mowa powyżej.

4.11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4.12. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4.13. W szczególnych przypadkach, możliwe jest złożenie zamówienia za pośrednictwem adresu mailowego. W tym przypadku umowa sprzedaży zawierana jest na podstawie uzgodnień mailowych.

V. Ceny i metody płatności

6.1. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty za Towar bądź Usługę tylko za pomocą płatnością w systemie płatności internetowych Przelewy24

VII. Prawo do odstąpienia od umowy

7.1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą:

 1. a) przed faktycznym zrealizowaniem Szkolenia przez Sprzedawcę,

lub

 1. b) kiedy Szkolenie organizowane przez Sprzedawcę nie odbędzie się.

Klient oświadcza, iż rozumie i zgadza się na utratę prawa odstąpienia od umowy po spełnieniu umówionego świadczenia przez Sprzedawcę.  

7.2. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć Sprzedawcy osobiście albo drogą elektroniczną (wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem na adres szkolenia@ckr.pl) albo wysyłając pisemne oświadczenie na nośniku papierowym pocztą tradycyjną na wskazany w Regulaminie adres siedziby Sprzedawcy. W razie tego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.

7.3. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcy na adres jego siedziby, wskazany w niniejszym Regulaminie.

7.5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta na jego rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów i Usług

8.1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za niezgodność towaru lub usługi z umową sprzedaży w zakresie określonym przez przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz. 1176 ze zm.) Sprzedawca nie odpowiada na podstawie tej ustawy wobec Kupującego, który nabywa dany towar lub usługę w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą prosząc dodatkowo o wystawienie faktury VAT.

8.2. Z opisanego wyżej uprawnienia nie mogą skorzystać osoby, które nabywają dany towar lub usługę w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą prosząc dodatkowo o wystawienie faktury VAT.

8.3. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić pocztą elektroniczną na adres: szkolenie@ckr.pl

8.4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia przez Konsumenta.

8.5. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego niebędącego Konsumentem za niezgodność towaru lub usługi z umową sprzedaży w zakresie określonym przez przepisy ustawy Kodeks Cywilny. Przepisy p. 8.3. – 8.4. stosuje się odpowiednio.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie mailowo: szkolenia@ckr.pl

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

X. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

10.1.Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

10.2.W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o. a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.3.Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o. a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o.

10.4.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Załączniki:

 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach szkoleniowych.